Terma & Syarat

Selamat datang ke kedai dalam talian charmingsexybaby.com. Terma dan syarat yang dinyatakan di bawah terpakai kepada semua pelawat dan pengguna charmingsexybaby.com. Anda terikat dengan terma dan syarat ini selagi anda berada di www.charmingsexybaby.com.

Umum
Kandungan terma dan syarat boleh diubah, dipindahkan atau dipadamkan pada bila-bila masa. Sila ambil perhatian bahawa charmingsexybaby.com mempunyai hak untuk menukar kandungan terma dan syarat tanpa sebarang notis. Sebarang pelanggaran peraturan dan peraturan terma dan syarat ini, charmingsexybaby.com akan mengambil tindakan segera terhadap pesalah.


Kandungan Laman & Hak Cipta
Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua bahan, termasuk imej, ilustrasi, reka bentuk, ikon, gambar, klip video, dan bahan bertulis dan lain-lain yang muncul sebagai sebahagian daripada Tapak ini, dengan kata lain "Kandungan Tapak" adalah hak cipta, tanda dagangan, pakaian perdagangan dan/atau harta intelek lain yang dimiliki, dikawal atau dilesenkan oleh charmingsexybaby.com.

Komen dan Maklum Balas
Semua komen dan maklum balas kepada kedai dalam talian kami akan kekal sebagai harta charmingsexybaby.com.

informasi produk
Kami tidak dapat menjamin semua produk sebenar akan sama seperti yang ditunjukkan pada monitor kerana bergantung pada monitor pengguna.

Surat berita
Pengguna hendaklah bersetuju bahawa charmingsexybaby.com boleh menghantar surat berita mengenai berita/produk/promosi terkini dan lain-lain melalui e-mel kepada pengguna.

Ganti rugi
Pengguna hendaklah bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan memastikan charmingsexybaby.com tidak berbahaya daripada dan terhadap mana-mana dan semua tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Tapak ini.

Pautan ke tapak lain
Sebarang pautan akses ke tapak pihak ketiga adalah atas risiko anda sendiri. charmingsexybaby.com tidak akan berkaitan atau melibatkan mana-mana laman web sedemikian jika kandungan/produk pengguna rosak atau kehilangan mempunyai sebarang kaitan dengan tapak pihak ketiga.

Maklumat Ketidaktepatan
Dari semasa ke semasa, mungkin terdapat maklumat charmingsexybaby.com yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan, peninggalan, yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, ketersediaan dan kandungan artikel. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan, menukar atau mengedit maklumat tanpa notis terlebih dahulu kepada pelanggan. Jika anda tidak berpuas hati dengan produk yang anda beli, sila pulangkan semula kepada kami bersama invois. Sila semak " Polisi Pemulangan dan Bayaran Balik ".

Penamatan
Perjanjian ini berkuat kuasa melainkan dan sehingga sama ada oleh pelanggan atau charmingsexybaby.com. Pelanggan boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, charmingsexybaby.com juga boleh menamatkan perjanjian dengan pelanggan tanpa sebarang notis awal dan akan menafikan akses pelanggan yang tidak dapat mematuhi terma dan syarat di atas.